web ที่น่าสนใจ

Facebook

อย่าพลาด!!!
Facebook คุณภาพ
เต็มไปด้วยสาระความรู้
เพจ อุณมิลิต
พ๊อกเก๊ตบุ๊คอุณมิลิต
นิตยสารอุณมิลิตฉบับเฉพาะเรื่อง
              
หนังสือที่จัดพิมพ์ อื่นๆ
ทำบุญสงฆ์อาพาธ รพ.สงฆ์
ส่วนหนึ่งของใบอนุโมทนาบัตร
ท่านอาจารย์ ประคอง รุ่นเจริญ

ได้บริจาคเงินเข้า
สมทบทุน"อุณมิลิต"
โรงพยาบาลสงฆ์
นับตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
จำนวนเงิน 2,000,100 บาท (สองล้านหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ทำบุญสภากาชาดไทย
ใบอนุโมทนาบัตร
ท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ

ได้บริจาคเงินเข้า
สภากาชาดไทย
จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 
 
 

 
การเผยแพร่บทความเเละกิจกรรมของ"อุณมิลิต"มีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์
เรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไว้
โดยมิได้มีเจตนาให้เกิดความลุ่มหลงงมงายแต่อย่างใด
ในส่วนเรื่องราวที่เป็นตำนานหรือความเชื่อ
ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้อ่านพึงใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล
เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของท่านที่จะเชื่อหรือไม่?
ทางนิตยสารอุณมิลิตเพียงนำเสนอข้อมูลให้ด้วยความจริงใจเท่านั้น
เพราะเราจริงใจ จึงเป็นนิตยสารฉบับเดียวในประเทศที่กล้าประกาศเช่นนี้

อ่านเปิดใจอุณมิลิตฉบับบรรณาธิการได้ ที่นี่

การเผยแพร่บทความเเละกิจกรรมของ"อุณมิลิต"
มีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์เรื่องราวของศิลปะ
และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไว้
หากมีข้อความ หรือรูปภาพใดใดที่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด
กรุณาแจ้งให้ทางสำนักงานอุณมิลิตทราบ
เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามที่ควร
ในเวลาไม่เกิน 15 วัน

หากมีข้อความ หรือรูปภาพใด ที่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน
สำนักงานอุณมิลิตขออภัย และจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

ขอบคุณครับ

กองบรรณาธิการ ชี้แจง

สร้างสรรสังคมดำรงศาสตร์

แจ้งมาเพื่อทราบครับ

พุทธทำนาย

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
จากเดิมอย่างมากมาย
ซึ่งมักเพ่งเล็งในเรื่องศีลธรรมว่ามีความอ่อนด้อย
หละหลวมลงจากเดิม และเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ

ทั้งจากธรรมชาติ และมนุษย์
และนับวันก็จะทวีความรุนแรง และชัดเจนมากขึ้น
เรื่องราวเหล่านี้ปรากฏในตำนานที่ศาสดาพยากรณ์หลายศาสนา

ไม่เว้นแม้แต่ พุทธศาสนาเอง ก็มีคำทำนาย
ที่อ้างว่าเป็น เรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้
เพื่อเตือนสติ ศาสนิกชนให้ตระหนักถึงเหตุการณ์เบื้องหน้า

ในพุทธศาสนานั้น ปรากฏอยู่ในคัมภีร์หลัก คือ พระไตรปิฎก เลยทีเดียว
พุทธทำนายในที่นี้ จะกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทำนาย
พระสุบิน (ความฝัน) ของพระเจ้าปเสนทิโกศล จำนวน๑๖ ข้อ

ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า
เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลง
ซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน

นื้อความดังกล่าวปรากฏใน
อรรถกถาพระไตรปิฎก มหาสุบินชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


ประทีปสารพัดนึก

ของขลังจากอาคมที่นับถือว่าเป็นยอดวิทยาคม
ที่ค้ำคูณหนุนเสริมชะตา เสมอด้วยพระพิชัยสงคราม
ก็คือ ประทีปอาคม ซึ่งสามารถอธิษฐานเรื่องราวต่างๆได้สารพัด
จึงขอเรียกชื่อในคอลัมน์นี้ว่า “ประทีปสารพัดนึก”
ประทีปสารพัดนึก นี้ มีคติมาจากการที่ชาวพุทธ
รับจารีตในการบูชาไฟเข้ามาใช้ ดังที่เราจะเห็นว่า
ใช้ธูปเทียน บูชาพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนพิธี
อานิสงส์ของการจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชามีมากมายมหาศาล
แม้จะไม่ได้ทำต่อหน้าพระพักตร์พระบรมศาสดา
ในขณะที่ทรงพระชนม์ชีพ
แต่กระทำ หลังจากที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
ก็มีผลมหาศาลด้วยเช่นกัน
ถึงขนาดส่งผลให้สำเร็จเป็นได้ถึง“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


ประทีปสารพัดนึก
เจริญพร เจริญสุข


คำว่า“เจริญ” มีความหมายแต่ทางดีขึ้นไม่มีลง
เป็นนิมิตว่าเรื่องร้ายๆ ก็ให้กลายเป็นดี
ดีแล้วดีขึ้นอีกเรื่อยๆ
คำว่า “เจริญพร”
เป็นคำพรที่พระหรือผู้ทรงศีลให้แก่ศิษย์
ซึ่งหมายถึงพรใดใด จงบังเกิด(เจริญงอกงามขึ้น)
เป็นข้อความล้ำลึก ที่มีความหมายตั้งแต่โลกียจนถึงโลกุตร

เจริญพร หมายถึง จตุรพิธพรชัย คือ
พรที่จะทำให้เกิดความสวัสดีมีชัย ๔ ประการ
เป็นพรที่พระสงฆ์ให้แก่ชาวบ้านเป็นปกติหลังจากทำบุญแล้ว

พร ๔ ประการนี้ คือ.
 อายุ  คือ ให้มีอายุยืน มีชีวิตที่ดี
วรรณะ  คือให้มีความสวยงาม มีชื่อเสียงเกียรติยศ
สุขะ  คือให้มีความสุขกายสบายใจมีความสะดวก
พละ คือ ให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์
มีพวกพ้องบริวารช่วยให้งานสำเร็จ

คำว่า “เจริญสุข” จะมาจากพ่อครูแม่ครู  ญาติผู้ใหญ่ให้พรลูกหลาน
ซึ่งหมายถึงให้สุขยิ่งๆขึ้นชื่อเหรียญจึงเป็นมงคลนาม
ว่ามีทั้งพร(สมปรารถนา) และสุข

ด้านเจริญพร เป็นยันต์เกราะเพชรราชวัตร
ด้านเจริญสุข เป็นยันต์เบญจนวหรคุณ
เป็นกิจกรรมการกุศล แจกทหาร/ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย
และเผยแพร่ศาสตร์โบราณเกี่ยวกับคติชนวิทยา
โดยบทความเชิงวิชาการเพื่ออนุรักษ์ศาสตร์คติชนแขนงนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่เจริญพร เจริญสุข
 
 
นิตยสารฉบับย้อนหลัง
ฉบับที่ 130 เดือนเมษายน 2557
 
ฉบับที่ 129 เดือนมีนาคม 2557
 
ฉบับที่ 128 เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 
ฉบับที่ 127 เดือนมกราคม 2557
 
ฉบับที่ 126 เดือนธันวาาคม 2556
 
ฉบับที่ 125 เดือนพฤศจิกายน 2556
 
ฉบับที่ 124 เดือนตุลาคม 2556
 
ฉบับที่ 123 เดือนกันยายน 2556
 
ฉบับที่ 122 เดือนสิงหาคม 2556
 
ฉบับที่ 121 เดือนกรกฎาคม 2556
 
ฉบับที่ 120 เดือนมิถุนายน 2556
 
ฉบับที่ 119 เดือนพฤษภาคม 2556
 
ฉบับที่ 118 เดือนเมษายน 2556
 
 

 
 
 
 
Copyright ©2005-2017 :: บ้านอุณมิลิต
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form
Advertisement, contact Tel. (662) 246-9267 Or 089-8824311
ounamilitmaster@hotmail.com
& web_ounamilit@hotmail.com
Last update 01/ 06 / 66